ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 
     
โครงฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 
     
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 
     
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เรียนรู้ สู่โลกกว้าง" 
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
Facebook
แบบสอบถาม
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง
HACKED
กฎหมายและระเบียบ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.