ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคมฯ
โครงสร้างองค์กร
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
แผนการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศนโยบายความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสรุปรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานปีงบประมาณ2565
แบบสรุปรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2559
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2559
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2559
แผนพัฒนาท้องถ่ินประจำปี 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565
แผนจัดหาพัสดุ
แผนจัดหาพัสดุ ปี 2565
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565(รายเดือน)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดกาพัสดุประจำปี 2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ม.22
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ม.21
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ม.21
ขออนุญาตใช้น้ำประปา
แบบคำร้องทั่วไป-ตนเอง-ออนไลน์
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งานเบี้ยยังชีพผู้พิการ
งานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
คำขวัญ
สภาพโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่
เมนูทางขวา
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
พรบ.สภาตำบล
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การมอบอำนาจของนายก อบต.
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
facebook
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายงานทางการเงิน
กระบวนการและขั้นตอนการเสียภาษี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การจัดองค์ความรู้
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2564
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แบบสำรวจความคิดเห็น
Facebook
แบบสอบถาม
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง
HACKED
กฎหมายและระเบียบ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.