ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
งานบุคลากร
แผนการพัฒนา
กิจการสภา อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
รายงานทางการเงิน
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แผนจัดหาพัสดุ
แบบฟอร์มการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
งานกิจการสภา  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคมฯ
โครงสร้างองค์กร
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายสภานิติบัญญัติ
คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
คำขวัญ
สภาพโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่
งานบุคลากร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การจัดองค์ความรู้
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
แผนการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนดำเนินงานปีงบประมาณ
แบบสรุปรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน2565
รายงานการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2565
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณตามแผนดำเนินงานปี
กิจการสภา อบต.
การประชุมสภา อบต. ครั้งแรก ประจำปี 2565
การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานการการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565.
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กระเบื้องนอก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และสมัยแรกของปีถัดไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2559
แผนพัฒนาท้องถ่ินประจำปี 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2566
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2567
รายงานทางการเงิน
รายงานทางการเงิน
กระบวนการและขั้นตอนการเสียภาษี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งานเบี้ยยังชีพผู้พิการ
งานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(รายเดือน)
ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ
แบบฟอร์มการให้บริการ
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ม.22
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ม.21
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ม.21
ขออนุญาตใช้น้ำประปา
แบบคำร้องทั่วไป-ตนเอง-ออนไลน์
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
งานกิจการสภา
เมนูทางขวา
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ.สภาตำบล
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การมอบอำนาจของนายก อบต.
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ตั้งและช่องทางติดต่อเรา
แผนปฏิบัติการทุจริต (จากระบบ e-planNACC)
แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)
การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการต้านการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 -2570)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี จากระบบ e-planNACC
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
คู่มือการปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พระราชบัญญัติ
ประกาศ/ระเบียบ
ข้อบัญญัติ/ข้อบังคับ
ITA
facebook
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
กฎหมายและระเบียบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Facebook
E-Services
ลิงค์ต่างๆ
การให้บริการ
แบบสอบถาม
ปฏิทิน
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 2324 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 23 เมษายน 2567
HACKED
ใส่ Code ที่ต้องการ
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.