ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
งานบุคลากร
แผนการพัฒนา
กิจการสภา อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
รายงานทางการเงิน
แผนจัดหาพัสดุ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบฟอร์มการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
งานกิจการสภา  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
คำขวัญ
สภาพโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่
ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคมฯ
โครงสร้างองค์กร
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายสภานิติบัญญัติ
งานบุคลากร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การจัดองค์ความรู้
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนดำเนินงานปีงบประมาณ2566
แบบสรุปรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน2565
รายงานการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2565
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
กิจการสภา อบต.
การประชุมสภา อบต. ครั้งแรก ประจำปี 2565
การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานการการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2559
แผนพัฒนาท้องถ่ินประจำปี 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2566
รายงานทางการเงิน
รายงานทางการเงิน
กระบวนการและขั้นตอนการเสียภาษี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
แผนจัดหาพัสดุ
แผนจัดหาพัสดุ ปี 2566
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566(รายเดือน)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดกาพัสดุประจำปี 2565
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งานเบี้ยยังชีพผู้พิการ
งานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี
แบบฟอร์มการให้บริการ
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ม.22
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ม.21
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ม.21
ขออนุญาตใช้น้ำประปา
แบบคำร้องทั่วไป-ตนเอง-ออนไลน์
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
งานกิจการสภา
เมนูทางขวา
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ.สภาตำบล
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การมอบอำนาจของนายก อบต.
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการทุจริต (จากระบบ e-planNACC)
แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)
การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการต้านการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 -2570)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
พระราชบัญญัติ
ประกาศ/ระเบียบ
อืนๆ
facebook
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
กฎหมายและระเบียบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Facebook
E-Services
ลิงค์ต่างๆ
การให้บริการ
แบบสอบถาม
ปฏิทิน
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2566
HACKED
ใส่ Code ที่ต้องการ
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.